Thursday, July 6, 2017

Notation : Ghana Pandurang Ola


राग :  मियाँ मल्हार       ताल  : भजनी ठेका


 पहिले  कड़वे
             
 रे     प   |  गँ     म   रे     सा  |   रे   सा    रे   सा   |
 घ    न   |  पा     डु     रं    ग  |  ओ   ला  प्रे   म    |
                  X
 रेप    प    ध   ध   | नि   प   म   प    |
 भाS   वे   ओ  थं   | बि   ला  झ   र    | 
X
नि  ध  नि   सां  | नि  सां  सां   सां  |
झ  र   ब    र    |  स   त   आ   ला  | 
X   
नि   प   म   प  | |  ध  प  गँ   रे    |  रे   सा  ( रे  प  )
 चिं  ब   कृ   पे  |   S   ने  S   के   | ला   S  ( घ   न  )
X  


दूसरे कड़वे
 

म    प   |   नि   सा | नि   सा   |       नि   सा
दा   टु    |   नी   आ  लि   या    |    आ    स   
                X
सा   नि  |   रे    रे    रेरे   सा    |   निसा   सा
व्     र्शा  |  व्    क  रील   हा    |  खाS      स 
                X
म    प   |    नि  प    निध   नि  |  सा    सा
द   गद्ध      भू   मी    चाS     S  |  वा    स      
                 X
नि   सां  |   नि    प    ग    ग  |  मरे    सा (  रे   प )
तो   षा   |   व्     या    स   म  | नाS   स   ( घ   न )
                 X
बाकीची कड़वी दोन प्रमाणे
 


No comments:

Post a Comment