Tuesday, June 26, 2018

राग  : चारुकेशी  |  

आरोह :  सा रे ग न प ध  नि  सां |  
अवरोह : सां नि ध  प म ग म रे सा || 
वादि :म   , संवादी  : सा 
ध , नि कोमल  बाक़ी शुद्धः  ताल : विलंबित एकताल
स्थाई : 
शब्द :  ना जानु मैं क्यूँ तोरी किरपा ना छाई हम पर | 
(११) रेग मप गम  - , मम  रेसा  नि   सा  (१२)  नि       नि   सा   (x १ ) म  -  ग  - 
       नाs  ss   ss   - .  जाs   ss     ss   ss             नु      s     मैं     s            क्यूँ  s  s  s
   (२)  रे  ग म  प   (३  प   -  (४ )  प  ध  (५)   धप  मग रेग म-    (५ )  ग   म     (६) रे  सा
          तो  s  s    s   -   री              कि र           पा s   ss    ss  s -            ना   s           s    s
(o७ )  सांध   धनि    ध    प    (८)  प  ध   नि  -   (९)   धप  मग रेग -   ( १०)  म  -   रे  सा
          छाs      ss        ss    s           ई   s    s   s           ह s   s s   म  -           प    s   र   s
अन्तरा :
शब्द : नित तुमरी रटत नाम तेरो भरोसे सब काम ||
(११ )  नि  सां  रेंसां निध  (१२ )  नि  -  नि  -    (x १ ) सां   -   -   -      (२)  रें   नि   सां  सां-
         नि   त   ss    ss               तु    s   म               री   s   s   s              र   s     ट     s
(३)  ध   नि   ध   प      (४)  मग रेग   म   म    (५) धनि   सां   - सां    (६)   धनि  सांगं
       त   s      s    s              नाs  ss    s     म          तेs     s     s   s            रो s     ss     
(०७}  रें    -    सां   -    (८)    ध    नि   ध    प    (९)   मग  रेग  म   -  (१०)   रे    -  सा   -
          भ    s   रो     s             से     s    s     s            सs    बs   s    s          का  s   म    s         

******                                                 ******                                        ******


         

No comments:

Post a Comment