Monday, December 1, 2014

दिग्देशकालाद्यनपेक्ष्य सर्वगं शीतादिह्रुन्नित्यसुखं l 
यः स्वात्म्तीर्थ भजते विनिष्क्रियः स सर्ववित्सर्वगतोSमृतो भवेत् ll 
आत्मबोध शेवटचा श्लोक 
आदि शङ्कराचार्य ll 

मराठी काव्यरूप 

आता कुठे  जाणार नाही, जायला  कुठची दिशा  नाही l १l 
तरी कुठे  थांबणार नाही, कारण थांबण्याला  जागा नाही l २l 
उन पाऊस थंडी वारा , कशास थारा उरला नाही l ३l  
कसला डाग कसले  दुखः , सुखास पारावार नाही l ४l 
संकल्पाची उर्मि सरली , करू  काहीसे  उरले  नाही l५l 
मीच सर्वदूर फाकलो , सर्व कवेत घेउनी बसलो l६l  
मीच यात्रा मीच तीर्थ , मीच मजला गिळूनी बसलो l७l  
आता द्यानरूप झालो , आता मी अमृत झालो l ८l 
आता मी अमृत झालो, आता मी अमृत झालो ल l ९l 


No comments:

Post a Comment